Nowy rok w kontekście podatków od nieruchomości

nieruchomości

W poprzednim roku mogliśmy cieszyć się obniżeniem podatków od nieruchomości. Czy przyszły rok zapowiada się dla nas równie korzystnie? Czytaj dalej.

Wielkimi krokami zbliża się nowy rok. Czas podsumowań i czas planowania. Warto przy tej okazji pomyśleć o podatkach. Z komunikatu G. Marciniaka ー Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ー wynika, że „wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r. w stosunku do I półrocza 2015 r. wyniósł 99,1”. A zatem, po raz drugi z rzędu, mamy do czynienia z ponownym obniżeniem cen w stosunku do poprzedniego roku. Co z tego wynika?

Zmiany nie do zauważenia

W praktyce niewiele zmieni się w stosunku do obecnego roku, ponieważ zasada zaokrąglania stawek w górę sprawi, że ceny utrzymają się na podobnym poziomie. Należy pamiętać, że każda gmina w osobnej uchwale decyduje o wysokości zarówno opłat lokalnych jak i wysokości stawek podatków. Może się też zdarzyć, że nie nie zdąży tego zrobić. W takim wypadku będą obowiązywać tegoroczne stawki.

Górne granice stawek kwotowych

Z Obwieszczenia Ministra Finansów ー P. Szałamachy, w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017., można wyczytać, że podatki od nieruchomości nie mogą przekroczyć następujących kwot:

Podatek od nieruchomości
Podatek Przedmiot opodatkowania
Maksymalna stawka
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,54 zł od 1 ha powierzchni
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,47 zł od 1 m2 powierzchni
 niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 2,98 zł od 1 m2 powierzchni
Budynki lub ich części mieszkalne 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowe
zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

Trzeba zaznaczyć, że gminy, które ustaliły maksymalne podatki, mimo wszystko będą musiały je obniżyć w przyszłym roku. Należy trzymać rękę na pulsie i na bieżąco monitorować uchwały na danym terytorium.

Jeśli macie pytania dotyczące nieruchomości lub poszukujecie swojego wymarzonego mieszkania lub domu, zapraszamy do kontaktu z naszymi agentami w naszych biurach lub za pośrednictwem Facebooka!