O czym Przedsiębiorca powinien poinformować Klienta podczas podpisywania umowy?

nieruchomości Opole

Ustawa o ochronie konsumentów i wynikające z niej obowiązki informacyjne nałożone na przedsiębiorców. O czym Przedsiębiorca powinien poinformować Klienta podczas podpisywania umowy?

25 grudnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827). Regulacja ta uchyla ustawę z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie ustawy Kodeks cywilny.

Wprowadzenie ustawy o prawach konsumenta ma na celu implementację do polskiego systemu prawnego przepisów unijnych określających prawa przysługujące konsumentom, a w szczególności obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem, zasady i tryb zawierania
z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa oraz zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Przepisy nowej ustawy będą miały zastosowanie także do umów pośrednictwa w zakupie, sprzedaży, najmie i wynajmie nieruchomości. Pomimo, że większość Pośredników przekazuje swoim Klientom precyzyjne informacje na temat firmy oraz usługi, którą będą dla Klienta wykonywali, istnieją też na rynku przedsiębiorcy, którzy nie informują Klientów w dostateczny sposób. Warto w tym miejscu przypomnieć jakie informacje powinien przekazać Klientowi Pośrednik, a które to obowiązki zostały skatalogowane w ustawie. Zgodnie z jej przepisami Pośrednicy najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową będą zobowiązani do poinformowania Go w jasny i zrozumiały sposób o głównych cechach świadczenia (z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem), swoich danych identyfikujących, łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami oraz wszelkich innych kosztach, a gdy nie można ustalić ich wysokości – o obowiązku ich uiszczenia, sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Przedsiębiorcę oraz stosowanej przez Przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji. Ponadto Pośrednik zobowiązany będzie do przedstawienia Konsumentowi  informacji o czasie trwania umowy lub – gdy umowa zawarta ma być na czas nieoznaczony lub ma ulegać automatycznemu przedłużeniu – o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy a także informacji o treści usług posprzedażnych
i gwarancji.

Nowa ustawa rozszerza katalog obowiązków informacyjnych Pośrednika względem Konsumenta,
w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Należy wyjaśnić,
że pod pojęciem miejsca prowadzenia działalności gospodarczej rozumie się miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością (bądź częścią nieruchomości), w którym Przedsiębiorca (Pośrednik) prowadzi działalność na stałe a także miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym Przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe.

Pełny katalog obowiązków informacyjnych względem Konsumenta, w sytuacji gdy umowa zawierana jest poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, wskazany został w art. 12 ustawy. Poza wymienionymi już wyżej informacjami, które Pośrednik zobowiązany jest wskazać podczas zawierania umów w jego lokalu, zobligowany jest on, między innymi, do podania informacji o:

1)   sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy a także wzorze formularza odstąpienia od umowy,

2)  obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, jeżeli konsument odstąpi od umowy,

3)  braku prawa odstąpienia od umowy lub okolicznościach, w których Konsument traci prawo odstąpienia od umowy.

W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa wszelkich informacji, które wskazuje ustawa, należy udzielić Konsumentowi na piśmie lub, jeżeli Konsument wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku, w sposób czytelny i wyrażony prostym językiem. Ponadto Pośrednik zobowiązany jest wydać Klientowi dokument umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub potwierdzenie jej zawarcia, utrwalone na papierze lub, za zgodą Konsumenta, na innym trwałym nośniku.

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów. Wyjątkiem jest sytuacja,
w której na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, wówczas konsument zobowiązany jest do zwrotu poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów. Pośrednik powinien uzyskać od konsumenta wyraźne oświadczenie zawierające takie żądanie.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Co ważne,
w przypadku gdyby Pośrednik nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu 14-dniowego terminu na odstąpienie. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Pośrednikowi oświadczenia o odstąpienia od umowy. Przypominamy,
że wzór takiego oświadczenia powinien stanowić załącznik do umowy pośrednictwa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem wyżej wskazanego 14-dniowego terminu.

Prawo odstąpienia od umowy daje możliwość Klientom, którzy podpisali umowę zmuszeni sytuacją,
a po dokładnym przeanalizowaniu warunków umowy, stwierdzają, że nie respektują jej warunków. Pod rządami ustawy wcześniej obowiązującej Konsumenci również mieli prawo odstąpienia od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorcy, lecz obowiązek informacyjny nie spoczywał na przedsiębiorcach. Warto jednak dokładnie sprawdzić ofertę biur nieruchomości znajdujących
się w regionie i wybrać sprawdzone, profesjonalne biuro, które dokłada wszelkich starań aby umowa skonstruowana była w przejrzysty sposób a jej zapisy były zgodne z przepisami, a także które zapewnia możliwość zapoznania się z zapisami umowy a przy tym wyjaśnia wszelkie ewentualne wątpliwości. Wówczas prawo odstąpienia od umowy będzie alternatywą, z której skorzystania Konsument będzie miał potrzebę tylko w wyjątkowych okolicznościach.

Zespół INVESTDOM Nieruchomości

Jeśli macie pytania dotyczące nieruchomości lub poszukujecie swojego wymarzonego mieszkania lub domu, zapraszamy do kontaktu z naszymi agentami w naszych biurach lub za pośrednictwem Facebooka!